Dyma'r newyddion diweddaraf gan Gyngor Cymdeithas Trearddur.

Mae Adran Tai Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd wrthi’n ymgymryd ag ymgynghoriad cyn adolygu’r Polisi Gosod Tai Cyffredin.

Prif pwrpas yr ymgynghoriad fydd i weld os dylir gynnwys cysylltiad cymunedol o fewn y Polisi Gosod Tai Cyffredin.

Fel Cyngor Cymuned/Tref, rydym yn awyddus i glywed eich barn a’ch sylwadau.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am wyth wythnos, a fydd yn cychwyn ar yr 17fed o Fehefin 2019 ac yn dod i ben 5ed o Awst 2019.

Gallwch ymateb yr ymgynghoriad hwn drwy gwblhau’r holiadur ar-lein, drwy’r cyswllt isod:

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/Holiadur-Tai-Cymdeithasol-–-Adolygur-Polisi-Gosod-Tai.aspx

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth ac edrychaf ymlaen at glywed eich syniadau.

Diolch

Caron Lloyd Jones

Dadansoddydd Ariannol a Data

Gwasanaethau Tai

Cyngor Sir Ynys Môn

( (01248) 752 204

Welcome to this newsletter, the first of a monthly series about the goings on at the Visitor Centre and on the Reserve at South Stack.

Statws Geoparc Byd-eang Unesco Yn Rhoi Ynys Môn Ar Y Llwyfan Rhyngwladol

Mae UNESCO wedi dyfarnu’r hyn sy’n cyfateb i statws ‘safle treftadaeth y byd’ i ddaeareg unigryw Ynys Môn, gyda’r potensial i hybu twristiaeth a gwaith datblygu cymunedol lleol.

Roedd ymchwil annibynnol a gomisiynwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn (CSYM) yn 2015 wedi datgelu potensial am fudd ariannol sylweddol drwy weithgareddau GeoMôn, ac mae UNESCO yn amcangyfrif y bydd statws Geoparc Bydeang yn werth tua £2.7 miliwn y flwyddyn i Ynys Môn

Darllenwch GylchlythyGeoMôn (PDF) >

Mae RSPB Ynys Lawd yn gobeithio cael praidd fach o ddefaid i bori, dan ofal bugail, ar Gomin Penrhosfeilw – Y Range yn ystod Chwefror a Mawrth. Hoffwn eich gwahodd i gyfarfod cyhoeddus i drafod y gwaith yma.

Mae hwn yn gyfle arbennig i ddarganfod mwy am y gwaith hanfodol o reoli rhostir, fydd yn sicrhau dyfodol i’r bywyd gwyllt unigryw sy ’n byw yma.

Dydd Iau, 26 Ionawr rhwng 3-6yh

Neuadd Eglwys St Ffraid
Bae Trearddur
LL65 2YG

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

rspb.org.uk/southstack

 

*Llun gan Kevin Sawford (rspb-images.com). Mae'r RSPB yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 207076, yr Alban SC037654.

Mae digwyddiad cwrdd â’r prynwr wedi’i drefnu er mwyn tynnu sylw at y contractau a’r cyfleoedd sydd gan Gyngor Sir Ynys Môn a’r Eisteddfod Genedlaethol i’w cynnig.

Mae Cyngor Môn wedi dod ynghyd â Busnes Cymru er mwyn tynnu sylw at y gwahanol gyfleoedd tendro sydd ar gael i fusnesau lleol a bydd swyddogion yr Eisteddfod Genedlaethol hefyd yn bresennol er mwyn amlinellu pa nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen yn ogystal â’r cyfleoedd arlwyo a fydd ar gael yn ystod y digwyddiad a gynhelir ym Modedern y flwyddyn nesaf.

Mae’r Cyngor Sir wedi trefnu digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yng Nghanolfan Ebeneser, Llangefni ar gyfer 23 Tachwedd. Nod y digwyddiad yw ceisio helpu contractwyr a busnesau lleol i gael gwell dealltwriaeth o brosesau caffael llywodraeth leol er mwyn iddynt allu tendro am gyfleoedd a fydd ar gael gan yr awdurdod yn 2017; mae’r cyfleoedd tendro hyn yn cynnwys y Fframwaith Atgyweirio a Chynnal a Chadw Corfforaethol a hysbysebir yn 2017.